(Svenska)

Informationspolicy för Clinical Laserthermia AB (publ).

Clinical Laserthermia AB (”CLS” eller ”Bolaget”) är ett publikt bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North (”Handelsplatsen”). Bolaget ska foölja de regler som gäller på Handelsplatsen, samt övriga tillämpliga lagar och förordningar som gäller publika aktiebolag i Sverige. Denna informationspolicy syftar till att säkerställa en god kvalité på såväl intern som extern information såväl att lagar, regler och avtal efterföljs.

CLS policy för kommunikation och information är utformad för att säkerställa att Bolaget har en god kvalitet i dessa avseenden. Policyn berör alla anställda i Bolaget och kan sammanfattas enligt; Bolagets kommunikation ska vara korrekt och tydlig. Det ska vara lätt att hitta och erhålla information för anställda internt, externa intressenter samt för övriga berörda parter. Kvalitativ information, som aldrig får vara tvetydig eller vilseledande ska vara vägledande för Bolaget. Oriktiga uppgifter får aldrig kommuniceras. Svårigheter och problem ska vara ordentligt belysta tillsammans med de åtgärder som vidtagits för att lösa dem. Det är viktigt att den person som agerar som informatör finns tillgänglig på begäran. Kommunikationen från bolaget ska vara på svenska.

Läs hela Informationspolicyn här.

(Svenska)
Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.