Emissionsdokument

CLS VD, Lars-Erik Eriksson, har ordet:

Med hårt och målmedvetet arbete har vi tagit CLS in i en ny fas. Vi har fått igång en initial försäljning av, i första hand, våra engångsprodukter i USA och att det i dagsläget har utförts sammanlagt drygt 40 behandlingar med våra produkter i Europa och USA. Vi inledde verksamhetsåret 2017 med att sälja det första TRANBERG®-systemet till ett ledande sjukhus i USA och vi avslutade året med att i november och december kunna meddela fyra order avseende engångsprodukter för MR-bildstyrd laserablation (FLA) fördelat på tre olika kunder. En av de återkommande är University of Texas Medical Branch (UTMB), som nu rutinmässigt använder våra produkter för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. Vi fortsätter arbetet med att etablera våra produkter inom MR-bildstyrd laserablation i USA och ingår sedan i april i en studie vid Toronto University Hospital avseende FLA-behandling av prostatacancer.

CLS egen immunstimulerande behandling, imILT®, genomförs inom i våra kliniska studier. Där har vi också
sett en försiktigt positiv utveckling när det gäller antalet behandlade
patienter. Idag är sammantaget 18 patienter behandlade, varav 8 med bukspottkörtelcancer. Efter årets slut, i mars 2018, gjorde vi, inom ramen för pågående kliniska studier avseende imILT®-behandling av cancer i bukspottskörteln, en analys av de sju första patienterna som behandlats i studien. I denna analys syns en positiv trend när det gäller genomsnittlig överlevnadstid. De behandlade patienterna har idag överlevt i genomsnitt drygt 14 månader. Dessa data står sig väl vid jämförelse med publicerade resultat för lokalt avancerad, ej resecerbar bukspottskörtelcancer, som visar en medianöverlevnad betydligt under ett år – i vissa rapporter mellan sex och nio månader.

Under perioden 25 maj – 8 juni genomför vi en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen som beräknas tillföra bolaget cirka 61 MSEK före emissionskostnader. En sammanfattning av villkoren och en preliminär tidsplan finns här.
Här bredvid hittar du också presentationen från den extra bolagsstämman den 18 maj 2018, då stämma godkände styrelsens förslag.

Jag ser fram emot att tillsammans med CLS team och med stöd av er aktieägare fortsätta att utveckla bolaget i den spännande fas där vi nu befinner oss.

Emission 2018

Prospekt
Ladda ner här.

Tilläggsprospekt
Ladda ner här.

Teaser - erbjudandet i korthet
Ladda ner här.

Särskild anmälan till teckning av aktier
Ladda ner här.

Anmälan till teckning utan företräde
Ladda ner här.

Presentation extra bolagsstämma 18 maj 2018
Ladda ner här.


Arkiv

2017

Inbjudan till teckning av aktier i Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Ladda ner här.

PM ang nyemission i CLS
Ladda ner här.

2016
Informationsmemorandum
Ladda ner här.

Informationsfolder
Ladda ner här.

Anmälningssedel för teckning av aktier i CLS utan företrädesrätt
Ladda ner här.

2014
Informationsmemorandum
Ladda ner här.

2013
Prospekt
Ladda ner här.

2012
Prospekt
Ladda ner här.

2009
Informationsmemorandum
Ladda ner här.

(Svenska)
Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
We respect your privacy.